Tänään on keskiviikko 13. joulukuuta 2017

In english    Sivukartta    Etusivulle

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT


Lappalaiskoirat ry

Lappalaiskoirat ry - Lapplands hundar rf

1. Yhdistyksen nimi on Lappalaiskoirat ry - Lapplands hundar rf. Yhdistyksen kotipaikka on Turun kaupunki.

2. Yhdistys toimii Suomen Kennelliiton - Finska Kennelklubben ry:n jäsenyhdistyksenä lappalaisia paimenpystykorvarotuja harrastavana rotujärjestönä. Toimialue on koko maa. Toimintaa varten voidaan toimialue jakaa lohkoihin.

3. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää lappalaisten paimenpystykorvarotujen jalostusta ja kasvattamista, rotujen tunnetuksi tekemistä sekä käyttöominaisuuksien ja rotumääritelmän mukaisen ulkomuodon kehittämistä.

4. Yhdistys toteuttaa päämääräänsä Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n sääntöjen ja ohjeiden sekä sen antaman rotujärjestön ohjesäännön puitteissa seuraavasti:

- johtamalla ja valvomalla vaalimiensa rotujen jalostustyötä sekä antamalla   jalostusneuvontaa jäsenilleen
- kehittämällä ja valvomalla vaalimiensa rotujen koetoimintaa ja ulkomuodon arvostelua
- huolehtimalla rotujensa ulkomuototuomari koulutuksesta sekä antamalla lausuntoja ja   suosituksia ulkomuototuomarikoulutukseen
- julkaisemalla vaalimiensa rotujen terveys-, koe- ja näyttelytulokset sekä harjoittamalla   muutakin rotujensa harrastusta tukevaa ja kehittävää julkaisutoimintaa, mm. julkaisemalla   lapinkoiralehteä
- järjestämällä näyttelyitä ja kokeita ja muuta vastaavanlaista toimintaa
- huolehtimalla yhteydenpidosta kennel- ja muihin järjestöihin.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa harrastustoimintaan liittyvien tuotteiden ja tarvikkeiden vähittäismyyntiä jäsenistölleen. Järjestää näyttelyitä, leirejä ym. tilaisuuksia ja harjoittaa kahviotoimintaa järjestämiensä tilaisuuksien yhteydessä. Yhdistys voi asianmukaisella luvalla järjestää varainkeräyksiä ja arpajaisia, omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä, perustaa rahastoja sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

5. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

6. Yhdistyksen jäseninä voivat olla yksityiset henkilöt ja rekisteröidyt yhdistykset. Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenet. Henkilöjäsenet voivat olla vuosi-, perhe- tai ainaisjäseniä. Yhdistysjäsenet voivat olla vuosijäseniä. Mikäli samasta perheestä on yksi yhdistyksen vuosi- tai ainaisjäsen, voivat muut olla perhejäseniä. Näiden lisäksi voi vuosikokous hallituksen esityksestä kutsua kunniajäseneksi yhdistyksen toiminta-alalla erityisen ansioituneita henkilöitä sekä kunniapuheenjohtajaksi entisen puheenjohtajan. Kunniapuheenjohtajia voi olla samanaikaisesti vain yksi. Sekä kunniajäsen että kunniapuheenjohtaja ovat vapautetut jäsenmaksuista. Kunniapuheenjohtajalla on oikeus osallistua hallituksen kokouksiin puhevaltaisena jäsenenä.

7. Jäsen voi erota ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoitettava erosta merkittäväksi pöytäkirjaan.

8. Hallitus voi erottaa jäsenen, jos hän on toiminut vastoin yhdistyksen tarkoitusperiä tai sääntöjä, rikkonut hyviä tapoja tai lain määräyksiä tai laiminlyönyt jäsenmaksunsa suorittamisen hallituksen määräämään aikaan mennessä. Jäsenmaksu on voimassa vuoden maksupäivästä. Jäsenellä, joka eroaa tai erotetaan yhdistyksestä, ei ole oikeutta yhdistyksen omaisuuteen.

9. Tilivuosi alkaa tammikuun ensimmäisenä päivänä ja päättyy joulukuun viimeisenä päivänä. Tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on toimitettava tilintarkastajille viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta. Tilinarkastajien on toimitettava tilintarkastuskertomus hallitukselle vähintään viikkoa ennen kevätkokousta.

10. Perhe- tai vuosijäsenet sekä yhdistysjäsenet suorittavat syyskokouksen määräämän jäsenmaksun vuosittain. Ainaisjäsen suorittaa kertakaikkisena jäsenmaksuna syyskokouksen kulloinkin määräämän summan. Perhejäsen ei voi olla ainaisjäsen.

11. Yhdistyksen asioita hoitaa syyskokouksessa valittu hallitus, johon kuuluvat vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja kolme (3) varajäsentä sekä kolmeksi vuodeksi valitut yhdeksän (9) varsinaista jäsentä. Vaikka varsinaiset jäsenet ovat läsnä kokouksessa, on varajäsenellä oikeus osallistua kokoukseen. Jäsenet valitaan, mikäli mahdollista eri rotujen harrastajista henkilövaalilla.

Varsinaisista jäsenistä on vuosittain erovuorossa kolmannes. Kahden ensimmäisen vuoden erovuoroiset ratkaistaan arvalla. Puheenjohtaja ja erovuorossa oleva jäsen voidaan valita uudelleen. Jos jäsen eroaa, erotetaan tai kuolee kesken toimikauden, nousee eniten ääniä saanut varajäsen hänen tilalleen hallitukseen kyseisen vuoden loppuun asti ja yhdistyksen kokous valitsee hänen tilalleen uuden varsinaisen jäsenen jäljellä olevaksi kaudeksi.

Varajäsenyys määräytyy äänimäärän perusteella. Kolme eniten ääniä saanutta ehdokasta valitaan hallituksen varajäseniksi. Yhden tai ueamman varsinaisen jäsenen ollessa estyneenä saapumasta hallituksen kokoukseen siirtyy äänestysoikeus eniten ääniä saaneelle varajäsenelle jne. Mikäli useampi kuin yksi varsinainen jäsen on poissa hallituksen kokouksesta, on useammalla kuin yhdellä varajäsenellä äänestysoikeus edellä kuvatun järjestyksen mukaan.

Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan varapuheenjohtajan ja ottaa tehtäviinsä sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarpeelliset toimihenkilöt sekä asettaa määrättyjen tehtävien hoitoa varten työvaliokunnan, toimikunnan ja jaostot. Hallitus antaa työvaliokunnalle, toimikunnille ja jaostoille ohjeet niiden käsiteltävistä asioista. Yhdistyksen kokouksen päätöksellä voidaan tarvittavat toimihenkilöt ottaa yhdistyksen palvelukseen myös palkattuina toimenhaltijoina. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallituksen jäsenten on oltava, mikäli mahdollista Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n jäseniä. Hallitus valitsee edustajan Suomen Kennnelliitto - Finska Kennelklubben ry:n valtuustoon.

12. Hallitus on päätösvaltainen kun saapuvilla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien vähintään puolet muista hallituksen jäsenistä. Asiat ratkaistaan yksikertaisella äänten enemistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaiseen puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitekin arpa. Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa Työvaliokunnan, toimikuntien ja jaostojen on toimitettava kokousmuistio viivyttelemättä hallituksen muiden jäsenten tietoon.

13. Yhdistys pitää vuosittain 2 kokousta, syyskokous syys-lokakuussa ja kevätkokous helmi-maaliskuussa, mikäli mahdollista yhdistyksen näyttelyiden yhteydessä.

Syyskokouksessa käsiteltävät asiat:
1. kokouksen avaus
2. suoritetaan valtakirjojen tarkastus ja merkitään tulos pöytäkirjaan
3. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä     ääntenlaskijat
4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. hyväksytään kokouksen työjärjestys
6. päätetään jäsenmaksujen suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
7. määrätään toimihenkilöiden sekä hallituksen jäsenten ja varajäsenten matka- ja     kulukorvaukset
8. esitetään hallituksen laatima toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio tulevalle     vuodelle
9. valitaan yhdistyksen puheenjohtaja tulevalle toimikaudelle
10. suoritetaan hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten tillalle
11. suoritetaan varajäsenten vaali
12. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet
13. käsitellään hallituken esitykset kokoukselle
14. käsitellään jäsenten syyskokoukselle tekemät kirjalliset esitykset, mitkä on jätetty       vähintään kuukausi ennen kokousta
15. muut asiat
16. kokouksen päättäminen.

Kevätkokouksessa käsiteltävät asiat:
1. kokouksen avaus
2. suoritetaan valtakirjojen tarkastus ja merkitään tulos pöytäkirjaan
3. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä     ääntenlaskijat
4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. hyväksytään kokouksen työjärjestys
6. esitetään toiminta- ja tilikertomus edelliseltä vuodelta
7. esitetään tilintarkastajien lausunto
8. vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja     muille tilivelvollisille
9. käsitellään hallituksen esitykset kevätkokoukselle
10. käsitellään jäsenten kevätkokoukselle tekemät kirjalliset esitykset, mitkä on jätetty       vähintään kuukausi ennen kokousta
11. jaetaan vuosimaljat, viirit ja muut mahdolliset huomionosoitukset
12. muut mahdolliset asiat
13. kokouksen päättäminen

14. Ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen aiheelliseksi tai milloin vähintään 1/10 yhdistyksen äänivaltaisista jäsenistä sitä kirjallisella anomuksella ilmoittmaansa asian vuoksi hallitukselta vaatii. Ylimääräinen kokous on pidettävä neljän kuukauden sisällä sen jälkeen kun anomus on saapunut yhdistykselle. Ylimääräisessä kokouksessa johtaa puhetta yhdistyksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja. Kokouksen järjestäytymistä noudatetaan muuten, mitä yhdistyksen kokouksesta on määrätty.

15. Hallituksen kutsuu kirjallisesti koolle puheenjohtaja, milloin katsoo sen tarpeelliseksi tai jos sitä 2 johtokunnan jäsentä pyytää kirjallisesti. Yhdistyksen kokouksiin kutsu toimitetaan ilmoittamalla viimeistään 14 vrk ennen joko yhdistyksen jäsenlehdessä, erillisellä kutsukirjeellä tai Suomen Kennelliitto -Finska Kennelklubben ry:n Koiramme -Våra hundar julkaisussa.

16. Asiat ratkaistaan yhdistyksen kokouksissa avoimella tai yksinkertaisella äänten enemmistöllä mikäli lippuäänestystä ei vaadita. Äänten langetessa tasan ratkaisee vaaleissa arpa. Hallituksen kokouksissa äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan kannattama mielipide. Yhdistyksen kokouksissa saa jäsen edustaa valtakirjalla poissaolevia jäseniä, enintään kolmea jäsentä. Jäsenyhdistyksen valtuuttamalla on yksi ääni kutakin10:tä jäsentä kohti, kuitenkin enintään kolme ääntä. Valtakirjassa on ilmoitettava jäsenyhdistyksen jäsenmäärä. Äänioikeutettuja yhdistyksen kokouksissa ovat 15 vuotta täyttäneet maksavat jäsenet sekä kunniajäsenet ja kunniapuheenjohtaja sekä jäsenyhdistykset.

17. Muutoksia näihin sääntöihin voidaan päättää ainoastaan yhdistyksen kokouksessa. Muutosehdotus on jätettävä hallitukselle käsiteltäväksi vähintään kuukausi ennen yhdistyksen kokousta. Vaaditaan, että muutosehdotus saa vähintään 3/4 kannatuksen yhdistyksen kokouksessa.

18. Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa, vähintään 2 kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, joita toinen on kevät- tai syyskokous ja päätöstä on kummassakin kokouksessa kannatettava vähintään 3/4 annetuista äänistä.

19. Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan sen omaisuus viimeisen kokouksen tekemän päätöksen perusteella jollekin lappalaisten paimenpystykorva-asioita harrastavalle rekisteröidylle yhdistykselle tai Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n alaiselle rekisteröidylle yhdistykselle taikka Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:lle.

20. Kaikissa muissa kohdin noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia, Nämä säännöt tulevat voimaan sen jälkeen kun ne on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriyksikön pitämään yhdistysrekisteriin. Kuitenkin aikaisintaan sen vuoden lokakuun 1. pv, jolloin ne yhdistysrekisteri hyväksyy, tai jos ne hyväksytään jonain vuonna 1.10. - 31.12. välisenä aikana, tulevat voimaan seuraavassa syyskokouksessa.

Sivun alkuun

Copyright © Lappalaiskoirat ry 2017